Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych naszych użytkowników. Chronimy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.
Polityka prywatności

Aplauz Agencja Reklamowa z siedzibą w Toruniu, ul. Łódzka 69 lok. 7, jest operatorem Serwisu aplauz.media.pl i jest zobowiązana do ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników Serwisu. W związku z tym, niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu aplauz.media.pl.

1. Dane osobowe

1.1. W Serwisie aplauz.media.pl, w celu realizacji usług, Aplauz Agencja Reklamowa może wymagać od Użytkowników podania niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz innych danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Serwis.

1.2. Aplauz Agencja Reklamowa gwarantuje, że wszystkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Aplauz Agencja Reklamowa będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • w celu świadczenia usług przez Serwis aplauz.media.pl;
  • w celu udzielania odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkowników dotyczące działalności Serwisu i jego usług;
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Użytkowników;
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2.2. Aplauz Agencja Reklamowa może także wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, takich jak wysyłanie informacji o nowych usługach, ofertach specjalnych i innych promocjach, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

3. Okres przechowywania danych

3.1. Aplauz Agencja Reklamowa będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników przez czas niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zebrane, z zastrzeżeniem obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Aplauz Agencja Reklamowa zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych osobowych uzyskanych od Użytkowników i do stosowania środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub nieuprawnionym dostępem.

5. Prawa Użytkownika

5.1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, usuwania i ograniczania przetwarzania.

5.2. Użytkownik może także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Aplauz Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Serwisu aplauz.media.pl.

7. Kontakt

7.1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych i Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail: biuro@aplauz.media.pl, lub pisemnie na adres siedziby Aplauz Agencja Reklamowa, ul. Łódzka 69 lok. 7, 87-100 Toruń.

8. Właściwość i wymiar prawny

8.1. Polityka Prywatności jest integralną częścią regulaminu Serwisu aplauz.media.pl i ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z tego Serwisu.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 11.02.2023.

Aplauz Agencja Reklamowa
ul. Łódzka 69 lok. 7
87-100 Toruń